zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 02:26 ب.ظ نظرات ()

- دستگاه های مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتی

روش های مختلفی با استفاده از دستگاه های متفاوت به منظور پی جویی، اکتشافو استخراج فلز طلا از رسوبات طلا وجود دارد که گذشته از لاوک طلاشویی کهشرح مفصل آن در پیش آمده است متداول ترین آنها عبارتند از:

- دستگاه یابنده ی طلا(Goldspear)

دستگاه یابنده، وسیله ای است که فقط برای کشف طلا طراحی شده است. ایندستگاه شبیه هیچکدام از یابنده های دیگر نبوده و دارای اساس کاری متفاوتاز دیگر دستگاه ها می باشد.

این دستگاه در نواحی مختلف از جمله جبالکالیفرنیا، بیابان های آمریکای جنوبی، صحاری استرالیا، رودخانه هایآلاسکا، سواحل و خاک های جنگل های اسکاندیناوی، به کار گرفته شده و دقتعمل خوبی از خود نشان داده است.

- جعبه ی شن شویی(sluice box)

با استفاده از یک جعبه ی شن شویی در مقایسه با لاوک طلاشویی، مقدار موادبیشتری را با سرعت زیادتر، می توان شستشو کرد. در رابطه با استفاده ازجعبه شویی این مسئله قابل اهمیت است که برای رضایت بخش بودن نتیجه، به جریاناب فراوانی نیاز می‌باشد. بدین منظور آب جویبارهای کوچک اغلب کافی نبوده و در بسیاری از رودخانه ها و رودها سرعت آب برای چنین کاری بسیارپایین است، بنابراین کافی بودن مقدار آب و سرعت آن از نکات قابل توجه است.

به هنگام مستقر کردن جعبه، آن را به وسیله ی تعدادی از سنگ های بزرگ محکم کرده و با قرار دادن سنگ در زیر پایه های آن، شیب آن را تنظیم می کنیم. دریک تنظیم صحیح در شیب در جعبه، مگنتیت black sand و طلا در پشت 4-3 ریفل (riffle ) جلویی قرار می گیرند و ماسه ها معمولاً در پشت ریفل های عقبیقرار می‌گیرند.

در صورت قوی بودن بیش از حد جریان موجود درجعبه، همه چیز شسته شده و خارج می شود و در صورت ضعیف بودن بیش از حدجریان، فضای موجود در پشت ریفل ها توسط ماسه ها پر شده و در نتیجه ی آننمی‌تواند یک عملکرد طولانی به عنوان تله برای طلا از خود نشان دهند.

استفاده از جعبه شن شویی در اکتشاف متحمل زیان هایی نیز است استفاده از آنپردردسر بوده و دانه های ریز طلا به راحتی از آن خارج می شوند، با این حالمی توان از جعبه ی شن شویی در کارهای اکتشافی طلا استفاده کرد ولی کاربردآن در در هنگام تولید و استخراج سود بخش‌تر است.

حفریات كشف طلا (حفر ترانشه)

عیار طلای هر متر ازترانشه ها پس از اعلام نتیجه از طریق آزمایشگاه بر روی نقشه ی مربوطه درمتراژ مربوطه نوشته می شود ودر بعضی موارد عیار مذکور بر روی پلاکی نوشته و در داخل ترانشه ی مربوطه در متراژ نمونه گرفته شده نصب می شود...

پس از مشخص شدن گسترش سطحی سنگ های طلادار، به طور مقدماتی در منطقه یمورد مطالعه به وسیله ی عملیات ژئوفیزیک یا ژئوشیمی به منظور مشخص کردنقطعی محدوده ی آنومالی های به دست آمده از روش های بالا و در حقیقت تعیینمحدوده ی گسترش مناطق کانی سازی شده در سطح، اقدام به حفر ترانشه هایاکتشافی در جهت عمود بر محدوده مناطق دگرسان مورد نظر می گردد. معمولاًترانشه های اکتشافی با عرض بین 60 تا 80 سانتی گراد حفر می شود.

 از نظرعمقی در محدوده سنگ های طلادار تا رسیدن به سنگ اصلی خاک برداری ادامه مییابد و در مواردی که ضخامت خاک های سطحی زیاد باشد مانند چاهک های ژئوشیمیاز یک متر بیشتر پایین نمی روند، از نظر طول ترانشه ها تا جایی که عرض زونکانی سازی شده ادامه داشته باشد حفر ترانشه نیز ادامه پیدا می کند.

دیواره ی ترانشه های حفرشده برداشت زمین شناسی می شود و تمامی تغییرات،فاسیس و رنگ و تغییرات درجه ی دگرسانی یادداشت و بر روی نقشه ی ترانشه یمورد نظر پیاده می شود. عمل نمونه برداری تکه ای با فاصله ی یک متر به یکمتر از یکی از دیواره های ترانشه انجام می گیرد.

عیار طلای هر متر ازترانشه ها پس از اعلام نتیجه از طریق آزمایشگاه بر روی نقشه ی مربوطه درمتراژ مربوطه نوشته می شود ودر بعضی موارد عیار مذکور بر روی پلاکی نوشتهو در داخل ترانشه ی مربوطه در متراژ نمونه گرفته شده نصب می شود. حفرترانشه های اکتشافی به طور سیستماتیک در تمامی منطقه ی مورد مطالعه، وضعیتگسترش سطحی سنگ های طلادار و موقعیت عیار طلا را در سطح منطقه مشخص میکند. ( البته وجود چاهک های حفر شده جهت ژئوشیمی هم به این امر کمک میکند)

پس از مشخص شدن وضعیت ماده ی معدنی از نظر سطحی لازم استوضعیت آن از نظر عمقی هم معین شود که در این رابطه از حفر تونل هایاکتشافی و حفر گمانه های اکتشافی مغزه گیری استفاده می شود.

گمانه زنی کشف طلا

عمیق ترین قسمتی که به وسیله ی حفر گمانه، ضخامت مورد قبول و عیار مناسب به دست آمده است عمق 140 متری از سطح زمین است زیرا از این عمق پایین تر هم ضخامت رگه و همعیار آن به اندازه ی قابل ملاحظه ای کم شده است که به منظور شناخت موقعیت ماده ی معدنی طلا دار در اعماق پایین تر، از حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری استفاده می شود. این گونه حفریات امروزه بهوسیله ی دستگاه های حفاری مغزه گیری مدرن انجام می گیرد.

انتخابمحل گمانه ها بسیار بااهمیت بوده و کاملاً بایستی از تمامی جوانب بررسی ومورد توجه قرار داده شود. با در نظر گرفتن مسائل زمین شناسی منطقه و باتوجه به اطلاعاتی که پس از تهیه ی نقشه های زمین شناسی و تکتونیکی معدنمورد مطالعه و به دنبال حفر ترانشه ها و تونل های اکتشافی در افق هایمختلف به دست آمده، وضعیت ماده ی معدنی را مشخص کرده و محل دهانه هایگمانه های اکتشافی جهت حفر آنها انتخاب می شود به عنوان مثال در معدن طلایچاه خاتون ( موته ی اصفهان )

چون ماده ی معدنی به صورت پر شدگی در داخلیگسل های اصلی منطقه است در بررسی های زمین شناسی و با حفر ترانشه ها وتونل های مختلف متعدد در افق های مختلف امتداد و جهت شیب این گسل ها مشخصشده است لذا محل گمانه های اکتشافی مغزه گیری، در جهت عمود بر امتداد وشیب این گسل ها به نحوی انتخاب شده است که عمود بر ضخامت ماده ی معدنی،این ماده را در عمقی پایین تر از افق تونل های موجود در معدن قطع کند،معمولاً بایستی گمانه ها طوری انتخاب شوند که در اولین مرحله ماده ی معدنیرا در 20 متر پایین تر از افق پایین ترین تونل موجود در معدن قطع کنند.

در صورت مثبت بودن نتایج، گمانه های مرحله دوم به نحوی انتخاب و حفرخواهند شد که افقی حدود 20 متر پایین تر از افق قطع شده به وسیله ی گمانههای اولین مرحله را قطع کرده و مغزه گیری نمایند این مراحل تا ضعیف شدنضخامت و عیار پایین تر از حداقل عیار در نظر گرفته شده (cutoff gread) ،پیش خواهد رفت، اما مسئله ای که بایستی مورد توجه قرار داده شود این استکه در مواردی که رگه ی مورد اکتشاف دارای ضخامت قابل ملاحظه ای نبوده وعیار هم در حدی نباشد که کنده کاری های بسیار عمیق از نظر اقتصادی ( درحال حاضر ) مقرون به صرفه باشد انجام عملیات حفاری گمانه های اکتشافی خیلیعمیق می تواند متوقف شود به عنوان مثال در معدن طلای موته چون ضخامت مادهی معدنی طلادار با گسترش شکاف دو دیواره گسل ها ارتباط مستقیم دارد و گسلها هر چه به طرف عمق پیش می روند، بسته تر می شوند.

 لذا عمیق ترین قسمتی که به وسیله ی حفر گمانه، ضخامت مورد قبول و عیار مناسب به دست آمده است عمق 140 متری از سطح زمین است زیرا از این عمق پایین تر هم ضخامت رگه و همعیار آن به اندازه ی قابل ملاحظه ای کم شده است که با توجه به آن دو موردادامه ی عملیات اکتشافی برای اعماق بیشتر فعلاً صلاح نیست در صورتی که درمعدن طلای مازوئه در 30 کیلومتری شهر حراره در کشور زیمبابوه چون عیار طلادر اعماق بالای 200 متری هم حدود 10 گرم درتن بوده و رگه در طول قابلملاحظه ای، تغییرات عیار و ضخامت ندارد لذا در این اعماق هم اکتشاف عمقیانجام و در حال حاضر با حفر چاه های قائم استخراجی ماده ی معدنی مورد بهرهبرداری قرار دارد.

حفر گمانه ها با گرفتن مغزه از تمامی تشکیلاتدر حین حفر انجام می گیرد. نهایت دقت در گرفتن مغزه کامل بایستی انجامگیرد. از تمامی طبقات سنگ ها در طول حفاری نیاز به گرفتن مغزه ی سالم وکامل می باشد و این امر منحصر به خود ماده ی معدنی طلادار نمی باشد زیرامطالعه ی مغزه های گرفته شده از طبقات سنگ های مختلف، اطلاعات بسیار مفیدیمی دهد که در مراحل بعدی می توانند مورد استفاده قرار گیرند لذا انتخابروش های حفاری صحیح و ابزار نمونه گیر، بسیار با اهمیت است در طول زمانحفاری تمامی مغزه های بیرون آورده شده از گمانه توسط زمین شناسان مربوطهبرداشت و نمونه برداری می شود.

برداشت های زمین شناسی، سنگشناسی و کانی شناسی انجام شده بر روی مغزه های گمانه ها بر روی ستون زمینشناسی آنان پیاده و در پرونده ی گمانه ی مربوطه ضبط و ثبت می شود.

در مورد نمونه برداری از مغزه ها، در قسمت هایی که سنگ های آلتره ( دگرسان)نبوده و حاوی پیریت و سایر کانی های گوگردی نباشند از هر 5 متر طولمغزه، یک نمونه ی یک متری به نحوی که متعاقباً شرح آن خواهد آمد نمونهبرداری می شود اما در قسمت هایی که سنگ های آلتره دیده می شود و بخشی کهگمانه با گسل و توده ی ماده ی معدنی برخورد کرده است.

 از تمامی طول اینقسمت ها نمونه برداری می شود البته در این قسمت ها هم نمونه ی مربوط بههرمتر جداگانه برداشته می شوند باید دقت داشت در صورتی که طول یک بخشآلتره و یا طول مغزه های مربوط به توده ی ماده ی معدنی کمتر از یک مترباشد آن بخش بایستی جداگانه نمونه برداری شود و با بقیه ی سنگ ها مخلوطنشود و حتی در مواقعی که تغییرات رخساره ای و کانی سازی در حد چند دهسانتی متری دیده می شود هر بخش بایستی جداگانه نمونه برداری شوند.

در موردنمونه برداری از مغزه های حفاری با استفاده از دستگاه مغزه شکن (core spliter) این امر انجام می گیرد. مغزه ی مورد نظر را از جهت طولی دردستگاه مذکور قرار داده و به دو قسمت مساوی تقسیم و از هم جدا می کنند،نیمه ی اول در جعبه ی مغزه ها به عنوان بایگانی باقی می ماند، نیمه ی دومرا به وسیله ی دستگاه مغزه شکن از جهت طولی مجددا می شکنند.

حالیک قسمت از این دو قسمت جدید را در بایگانی آزمایشگاه به عنوان نمونه شاهدنگهداری و در حقیقت یک چهارم مغزه ی حاصله را در آزمایشگاه کاملا خرد ونرم و همگن کرده و نمونه ی متوسط از آن انتخاب و مورد تجزیه و تعیین عیارقرار می دهند.

عیار طلای اعلام شده از طرف آزمایشگاه مربوط بههر متراژ حفاری در کنار متراژ مربوطه در کنار ستون زمین شناسی هر گمانهیادداشت می شود و این امر نشان می دهد که در هر گمانه ای ضخامت ماده یمعدنی طلادار چه میزانی بوده و چه عیاری را دارا می باشد.

برایانجام عملیات حفر گمانه های اکتشافی در هر معدن ابتدا خطوط اکتشافی باتوجه به مشخصات زمین شناسی منطقه ی طرح ریزی شده و نقاط حفاری با فواصلمناسب از یکدیگر بر روی این خطوط انتخاب می شوند و خطوط اکتشافی نیز بافواصل مناسب و معمولا به موازات یکدیگر انتخاب می شوند.

با تکمیلحفر گمانه های مغزه گیری اکتشافی پیش بینی شده در تمامی خطوط اکتشافیموقعیت ماده ی معدنی از نظر ضخامت و عیار و سایر مسائل معدنی در اعماقمختلف مشخص می شود که این امر در نهایت در نشان دادن شکل ماده ی معدنی دردل زمین بسیار لازم و ضروری بوده و کمک شایان توجهی می کنند.

کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.