zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 02:00 ب.ظ نظرات ()

مقدار معینی طلا ( در حدود 100 میلی گرم ) را وزن نموده و در تیزاب سلطانیحل کرده سپس با مقایسه ی استانداردهای مختلف و با کشیدن منحنی، عیار نمونهی مجهول را معین می کنند...

عیار طلا به روش های مختف قابل تعیین است:

(1روش سنتی

  در این روش طلا را به روی سنگ کوارتز یا سنگ محک (که سنگ سیاه سیلیسی است) و در برابر اثر خورندگی اسیدها مقاوم می باشد، می کشند. برای تعیین عیارطلا، کلید عیارهای مختلف را روی سنگ محک کشیده و عیارهای پایین تر از 14را توسط اسید نیتریک خالص با غلظت های مختتلف و عیارهای بالاتر از 14 راتوسط تیزاب سلطانی یا مخلوط اسید نیتریک و نمک طعام سنجیده و خورندگینمونه ی مجهول را در برابر اسیدها، در مقایسه با کلیدهای نمونه معین میکند.

(2روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر

مقدار معینی طلا ( در حدود 100 میلی گرم ) را وزن نموده و در تیزاب سلطانیحل کرده سپس با مقایسه ی استانداردهای مختلف و با کشیدن منحنی، عیار نمونهی مجهول را معین می کنند.

3)روش کوپلاسیون

   تقریبا 1/0 گرم طلا را با ترازوی آنالیتیک وزن کرده و مقداری نقره ی خالصعاری از طلا را به نسبت 3 به 1 در نظر می گیریم چنانچه طلای مورد آزمایشفاقد مس باشد 50 میلی گرم مس خالص به آن اضافه می کنیم و در ورقه ی سربخالص از فلزات گرانبها می پیچانیم ( گلوله می کنیم ). مقدار سرب بستگی بهمقدار طلا دارد که قبلا تهیه و توزیع می شود.

برای مثال:

  برای طلا با عیار بالاتر از 14 گرم و برای طلا با عیار پایین تر از آن ( مثلا 9 گرم ) 8 گرم سرب لازم است. ورقه ی حاصل از سرب و طلا را به صورتگلوله درآورده و در بوته کوپل قرار می دهیم و در کوره ای به دمای 1050درجه سانتی گراد میگذاریم تا پس از ذوب شدن حالت درخشندگی پیدا کند و سپسکوره را خاموش کرده تا دمای آن به 850 درجه سانتی گراد کاهش یابد. دگمه ( گلوله ) موجود در کوپل را که حاوی طلا و آلیاژی از فلزات گرانبها می باشدرا در 20ml اسید نیتریک یک و یک به مدت نیم ساعت در یک بوته ی چینی یا بشرمی جوشانیم تا خروج کامل گازهای خرمایی رنگ نیتروز مشاهده شود. این عمل رامی توان تا چند بار ادامه داد تا عاری از فلزات اضافی شود.

 طلای حاصل را که به رنگ قهوه ای و شکننده است، دوباره حرارت داده ( در بوته یچینی و در دمای 800 درجه ی سانتی گراد ) تا کاملا براق شود و طلای حاصل رادوباره توزین کرده تا نسبت اختلاف وزن اولیه به طلای موجود را به دستآوریم و عیار آن را معین کنیم

بررسی عیار طلا

در صورتی كه قیمت طلای تولید شده در طی كل مدت كمتر از یكمیلیاردیم یك سنت قیمت داشت كه بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد.

 عیار، در حقیقت مقدار طلای خالص در 24 قسمت از كل فلز است، یعنی اینكهعیار طلای 100 درصد خالص 24 است. بهترین طلای تجارتی كه در ساخت زیور آلاتبه كار می رود.15 تا 18 عیار است. سكه های طلا عموما 6/21 عیار می باشند. یعنی در آنها 90 در صد طلا وجود دارد.

 برای تعیین عیار طلا درایران مقادیر معینی را به عنوان مبنا قرار داده اند، مثلا طلای با عیار 9/999 ، طلای 22 را با عدد 916 و عیار 18 را با عدد 750 و عیار 14 را باعدد 585 نشان می دهند. وقتی می گوییم كه طلایی عیارش 18 است منظور این استكه 750 قسمت آن از طلای خالص و بقیه آن از فلزاتی مانند نقره، مس و نیكلاست. برای تهیه عیار های رنگی طلا می توانیم به سه مورد اشاره كنیم.

 (1برای تهیه طلای سفید با عیار 18 می بایست كه 750 قسمت آنرا طلا،50 قسمت رانقره و 200 قسمت را پالادیم، یا 750 قسمت آن را طلا،135 قسمت آنرا نیكل، 85 قسمت را مس و 30 قسمت را روی در نظر بگیریم.

2)برای تهیه طلای به رنگارغوانی باید نسبتها را به صورت زیر در نظر بگیریم:49/78 درصد طلا و باقیفلز آلومینیوم.

3)برای تهیه طلای آبی روشن، نیاز به17/46 درصد طلا و 83/53 درصد ایندیم است. عیار طلا به روشهای مختلفی قابل تعیین است،از جملهروش سنتی با استفاده از سنگ محك و تیزاب سلطانی، روش تعیین عیار با دستگاهاسپكتروفتومتر و روش كوپلاسیون. در آزمایشگاه بركلی در كالیفرنیا، طلا ازبیسموت ساخته شده است. این كار توسط دستگاه Bevalac كه برای شتاب دادنذرات اتمی طراحی شده است، انجام شد.

 این دستگاه یونهای كربن و نئون را بهسرعت به سوی بیسموت شلیك می كند كه این عمل از اتم بیسموت، قسمتهایی را بهبیرون پرتاب كرده و عنصر سبكتری از نظر جرم اتمی یعنی طلا را بر جای میگذارد.كاركرد این دستگاه، برای یك میلیون اتم طلا حدود 10000 دلار، هزینهدر برداشت.

در صورتی كه قیمت طلای تولید شده در طی كل مدت كمتر از یكمیلیاردیم یك سنت قیمت داشت كه بیانگر اقتصادی نبودن طرح فوق می باشد. ضمنا در سال 1941 دكتر Kenneth از دانشگاه هاروارد و یكی از همكارانش بابه كار گیری یكی از آخرین مدلهای دستگاه اتم شكن موفق به تبدیل جیوه بهطلا شدند اما از آنجائیكه طلای بدست آمده از این روش، بسیار جزئی بوده وهزینه تولید آن بسیار بالا بود لذا از ارزش اقتصادی برخودار نگردید.

رنگ‌های طلا

طلای سفید طبیعی، خاکستری روشن است؛ بـه هـمـین خاطر برای سفیدتر جلوه دادن آن، از روکش رادیوم برای پوشش آن استفاده می‌کنند. باتوجه به اینکه رادیــوم پــس از مدتی ساییده می‌شود، باید مجددا طلای سفید را روکش کرد؛ ایـن مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه است.

احتمالا این بحث مورد توجه بسیاری از خانم‌ها قرار خواهد گرفت؛ طلا!

با گفتن کلمه طلا، اصولا اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد، طلای زرد براق است. طلا به‌علت آنکه فلزی بسیار نرم و چکش‌خـور است، بـاید بـا فــلزات دیگـری آمیـختـــه شود تــا استحکام لازم را پیدا کند. به غیر از طلای ۲۴ عیار، مـابقی، آلیاژ طلا نامیده می‌شوند. مس، نقره، نیکل و پالادیوم بــرای استحکام بیشتر و فلز روی به ایـن خـاطر بـه طـلا افــزوده می‌شود تا اکسیژن هوا را جذب کــرده و از اکـسیـدشــدن مـس و نـقـره جـلوگیــری کنـــد. عـیار طلا یا همان قـیـراط (KARAT)، درجـه خـلوص طـــلا را مشـخـص می‌کند. هـر قیـراط، ۱/۲۴ درصـد کل طلا در آلیاژ طلا را تعیین می‌کـنـد.

البته آن را با CARAT که وزن الماس و دیگر سنگ‌های قیمتی را مشخص می‌کند، اشتباه نگیرید. یکCARAT معادل ۲۰۰ میلی گرم است.

اگر طلا را با مس و نقره مخلوط کنیم (در صورتی که مقدار طلای آن بیشتر باشد)، طلای زرد حاصل می‌شود اما اگر طلا را با نقره، مس و روی (نقره این ترکیب بیشتر است) مخلوط کنیم، طلای سبز به دست می‌آید و اگر طلا و مس (مقدار مس بیشتر از طلا باشد) را ترکیب کنیم، طلای قرمز (صورتی) نتیجه آن است.

طلای سفید هم ترکیبی از طلا، نیکل، پالادیوم، نقره و روی است.

طلای سفید طبیعی، خاکستری روشن است؛ بـه هـمـین خاطر برای سفیدتر جلوه دادن آن، از روکش رادیوم برای پوشش آن استفاده می‌کنند. باتوجه به اینکه رادیــوم پــس از مدتی ساییده می‌شود، باید مجددا طلای سفید را روکش کرد؛ ایـن مدت ۱۲ تا ۱۸ ماه است.

نقره یکی دیگر از انواع جواهرآلات مصرفی است که مثل طلا بسیار نرم بوده و به‌سرعت آسیب می‌بیند، از این رو آن را معمولا با فلز مس ترکیب می‌کنند تا استحکام لازم را پیدا کند. درجـه خلوص نقره را با واحدهایی از هزار قسمت می‌سنجند. نقره پس از مـدتی به‌خـاطـر اکسـیـدهای گوگرد موجود در هوا یا عرق بدن، دچار تیرگی می‌شود کـه بـاید آن را مجددا پرداخت کرد.

پلاتین یا پلاتینیوم، فلزی سنگین و بسیار مقاوم است که مـعمولا با پـالادیـوم، رادیـوم، ایـریـدیوم، مس، روتیوم و تیتانیوم ترکیب می‌شود. درجه خلوص آن مانند نقره، بر پایه هزار قسمتی است. اگر بخواهیم پلاتین را با طلای سفید مقایسه کنیم، باید بگوییم پلاتین سنگین‌تر از طلای سفید است. این فلز به‌طور طبیعی، سفید بوده و درخشندگی و لومینانس بیشتری از طـلای سفید دارد. همچنین از طلا کمیاب‌تر بوده و در نتیجه گرانبهاتر است. در نهایت اینکه پلاتین مقاومت بیشتری نسبت به کدرشدگی دارد.

کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.